Myjavská pálenica

Myjavská pálenica, s.r.o. poskytuje pestovateľom službu pestovateľského pálenia ovocia.

Predpokladaný začiatok pálenia a prihlasovania na pálenie v sezóne 2018/19 je november 2018.

Technológia

 • Surovinový kotol 300l - minimálne množstvo kvasu, ktoré je možné spracovať, je 250l
  (dané množstvom vodky, ktorej musí byť toľko, aby nedošlo k prepáleniu rektifikačného kotla)
 • 2 x rektifikačný kotol 150l
Ako palivo sa používa palivové drevo, ktoré zabezpečuje pestovateľ.

Vybrané legislatívne podmienky

Pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť je možné za jedno výrobné obdobie, t.j. od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia vypáliť destilát z ovocných kvasov v množstve 43 la, t.j. 43 litrov 100% alkoholu pri zníženej sadzbe spotrebnej dane z liehu (5,40 €/la); pri prekročení tohto množstva musí pestovateľ za prekročené množstvo zaplatiť celú výšku základnej sadzby spotrebnej dane z liehu (10,80 €/la).

V liehovare možno vyrábať destilát len z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme, z jeho kvasov, z plodov viniča hroznorodého v čerstvom stave alebo v skvasenom stave vrátane ovocných vín a hroznových vín, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté alebo iné prímesi.

Podľa zákona 279/2008 účinného od 1.9.2008 už nemusí byť ovocie, z ktorého sa vyrába lieh v pestovateľskej pálenici, dopestované vlastnou pestovateľskou činnosťou, t.j. je možné vyrábať lieh aj zo zakúpeného, darovaného,... ovocia, kvasu.

Prevádzkovateľ môže prijať kvas na ďalšie spracovanie len na základe písomnej žiadosti pestovateľa o výrobu destilátu.

Ak si pestovateľ v príslušnom výrobnom období dal vyrobiť destilát aj v inom liehovare, k žiadosti priloží písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti, v ktorom uvedie najmä množstvo vyrobeného destilátu v litroch alkoholu (la) a sídlo liehovaru s potvrdením liehovaru o množstve vyrobeného destilátu.

Prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia môže vyrobiť pre pestovateľa lieh len na základe žiadosti o výrobu destilátu. Pri výpočte výšky dane je prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia povinný použiť príslušnú sadzbu dane podľa množstva liehu v la. vyrobeného pre pestovateľa, pričom prihliada na množstvo doteraz vyrobeného liehu, ktoré pestovateľ uviedol v žiadosti o výrobu destilátu.

Prihlasovanie na pálenie

Lieh pre pestovateľa môžeme vyrobiť len na základe jeho žiadosti o výrobu destilátu. Túto žiadosť stačí vypísať v pálenici pred pálením (v deň pálenia), pretože podľa zákona 279/2008 účinného od 1.9.2008 už nemusíme výrobu liehu pre pestovateľa vopred oznamovať colnému úradu.

Tlačívá žiadostí sú k dispozícii v pálenici.

Záujemci o pálenie sa môžu informovať osobne v pálenici,
na telefónnom čísle 0903 229 094,
prípadne E-mailom palenica@myjavskapalenica.sk

Cena

Cena za vypálenie jedného litra 100% alkoholu je 7,80 € (234,98 Sk), a pozostáva
 • zo spotrebnej dane z liehu
 • 5,40 €/la (162,68 Sk)
 • z ceny za vypálenie (zahŕňa likvidáciu výpalkov,
  energie, prevádzkovú réžiu,
  ...)
 • 2,40 €/la (72,30 Sk)
Jeden liter 52% alkoholu vyjde teda na 0,52 x 7,80 = 4,06 €


Údaje o firme

Obchodné meno:Myjavská pálenica, s.r.o.
Sídlo:Žaboškreky 214/17
907 01 Myjava
IČO:36657271
DIČ:2022218924
Registračné číslo
pre spotrebnú daň:
SK66630600005

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 18948/R


Zaujímavé odkazy

Všetko začína od ovocia – suroviny.

Alkohol (nie)je metlou ľudstva, alebo Pi málo, pi dobré !

Dve poučné úvahy súvisiace s kvalitou destilátov.

Združenie prevádzkovateľov pestovateľských páleníc

Roztrpčení slovenskí páleníci bijú na poplach: Pálenku nám ničí daň!Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov

Vyhláška MF SR č. 537/2011 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie výrobného zariadenia na výrobu liehu, technologického zariadenia na spracovanie liehu, skladovanie liehu, prepravu liehu, vyskladňovanie liehu a preberanie liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a spôsobe vedenia evidencie liehu (o kontrole výroby a obehu liehu) v znení vyhlášky MF SR č. 82/2013 Z. z.

Vyhláška MP SR č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a spôsobe použitia vzoriek liehu


Kopaničiarske vyznanie

Tam hore modré slivky zrejú v sade
Ja nie som z kraja strání vinných rév.
Hoc veršom vínko ospevujú všade,
my slivovičke spievame svoj spev.

Ak víno je sťa bozky krásavice,
čo hrejú dušu plnú sladkých múk,
tak malý dúšok našskej slivovice
pripomína stisk pevných chlapských rúk.

Takže: Na zdravie, na šťastie !Aktualizované 10.09.2018.