myjavska palenica, palenica, palenka, slivovica, myjava, mesto myjava, kopaniciarsky region, kopanice
Myjavská pálenica O nás Cenník Rezervácia Galéria Inzercia Aktuality Kontakt

© 2024 Stingray Studio

Prevádzkovateľ liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia (ďalej len “pálenice”) vydáva tento prevádzkový poriadok v súlade so zákonmi SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia, zákonom NR SR č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov a Vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 226/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technologických zariadení na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu, kontrole množstva liehu, zisťovaní zásob liehu a o spôsobe vedenia evidencie liehu.

 

§ 1

 

V pálenici možno vyrábať destilát len z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme, z jeho kvasov, vrátane ovocných vín a hroznových vín, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté alebo iné prímesi (ďalej len “kvas”).

 

§ 2

 

Výrobné obdobie v pálenici je od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka. Začatie výroby destilátu v pálenici určuje prevádzkovateľ v každom výrobnom období. Prevádzkovateľ vedie evidenciu prijatých žiadostí o výrobu destilátu a dojednáva termín výroby pestovateľom.

 

§ 3

 

(1) Prevádzkovateľ pálenice prijíma kvas na ďalšie spracovanie len na základe písomnej žiadosti pestovateľa o výrobu destilátu, ktorú prevádzkovateľ predloží pestovateľovi.

 

(2) Prevádzkovateľ pálenice zaručuje nemiešanie (nespájanie) kvasov rôznych zákazníkov (ďalej len “pestovateľ“), pokiaľ prinesie min. objem 150 litrov.

 

(3) Za kvalitu kvasu zodpovedá pestovateľ. Kvas nesmie obsahovať žiadne cudzie prímesi alebo predmety (drevo, plasty, kamene a podobne), ktoré by mohli poškodiť technologické zariadenie. V prípade jeho poškodenia za škody spôsobený kvasom pestovateľa plnej výške zodpovedá (uhradí) pestovateľ.

 

(4) Prevádzkovateľ, po vzájomnej dohode, môže umožniť pestovateľovi uloženie, prípadne uskladnenie kvasov v jeho priestoroch s označením nádob a množstva kvasu, ktoré si po skončení výroby pestovateľ prevezme.

 

(5) Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť prijať kvas v nádobách z plechu, v pozinkovaných nádobách alebo inak povrchovo upravených kovových nádobách, v nádobách z plastu, ktoré neboli určené na potravinárske účely, alebo ktoré vôňou alebo chuťou vykazujú znaky cudzích nežiadúcich a zdraviu škodlivých prímesí, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu destilátu alebo znehodnotiť technologické zariadenie pálenice.

 

(6) Pri preberaní kvasu, prevádzkovateľ kontroluje najmä jeho množstvo, vôňu, chuť, ako aj druh obalov, alebo či kvas nie je znehodnotený tak, že nie je vhodný na výrobu destilátu.

 

(7) V prípade, že prevádzkovateľ zistí nevhodnosť kvasu na výrobu destilátu, požiada pestovateľa, aby si na takýto kvas nechal vyhotoviť odborný rozbor, ak toto pestovateľ nevykoná, alebo odmietne vykonať, prevádzkovateľ kvas neprevezme a odmietne jeho spracovanie.

 

§ 4

 

(1) V čase výroby destilátu sa v priestoroch výroby smie zdržiavať prevádzkovateľ a pestovateľ sa zdržiava v priestore vyhradenom pre zákazníkov, z kadiaľ sleduje proces výroby, prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a zranenia spôsobene na strane pestovateľa (zákazníka).

 

(2) Pestovatelia nemajú oprávnenie vstupovať do priestoru výrobného zariadenia svojvoľne. Ak im to prevádzkovateľ dovolí, nesmú sa dotýkať častí zariadenia z dôvodu možného úrazu, nesmú sa dotýkať colných uzáverov (plomb) a meradiel.

 

(3) Pestovatelia sú povinní rešpektovať pokyny prevádzkovateľa, alebo jeho zodpovedného zamestnanca, dodržiavať tento prevádzkový poriadok v častiach ktorý sa ich týka, inak budú musieť priestory pálenice opustiť.

 

§ 5

 

(1) Po výrobe destilátu, je pestovateľ povinný najneskôr do troch pracovných dní pre neho vyrobený destilát prevziať a pri odbere zaplatiť cenu služby podľa cenníka prevádzkovateľa a spotrebnú daň z liehu.

 

Pokiaľ si pestovateľ neprevezme vyrobený destilát do 3 pracovných dní od vyzvania zo strany prevádzkovateľa si prevádzkovateľ účtuje 0,50 eur za každý liter a deň uskladnenia, pokiaľ nebolo dohodnuté s pestovateľom inak. Ak si pestovateľ vyrobený destilát neprevezme vôbec v aktuálnom výrobnom období , prevádzkovateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť colnému úradu ako správcovi spotrebnej dane z liehu a s destilátom bude naložené v súlade so zákonom.

 

(2) Pestovateľ je povinný si prevziať nádoby, v ktorých sa nachádzal kvas najneskôr 3 dni od spracovania kvasu. V inom prípade prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné straty kvasných nádob. Za každý začatý deň si prevádzkovateľ účtuje 5,00 eur za každú nádobu a deň, ktorú si pestovateľ neprevzal a to až pokiaľ si pestovateľ neprevezme nádoby.

 

§ 6

 

Reklamáciu pestovateľ uplatňuje priamo na mieste v priestoroch pálenice podľa reklamačného poriadku.

 

§ 7

 

Tento prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste. Každý pestovateľ, ktorý sa uchádza o službu výroby destilátu, je povinný sa oboznámiť s jeho obsahom prečítaním a v priestoroch pálenice sa nimi riadiť. § 8 Porušovanie tohto prevádzkovaného poriadku pestovateľmi a inými osobami, ktorí s zdržujú v pálenici, má za následok ich vykázanie z priestorov pálenice a jej okolia.

 

Tento prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. Decembra 2020.

 

V Myjave, 1.12.2020

Sledujte nás na Instagrame

Zaujímajú Vás aktuálne fotografie z činnosti Myjavskej pálenice? Tak nás nezabudnite sledovať na Instagrame!

I N S T A G R A M

Kopanice.sk

Informačný a spravodajský portál kopaničiarskeho regiónu. Kompletný prehľad ubytovacích zariadení, gastronomických zariadení, aktivít, noviniek a podujatí na kopaniciach. Váš sprievodca kopaničiarskym regiónom.

K O P A N I C E . S K

Partneri

Spolupracujeme s...

  • Kopanice.sk
  • Stingray Studio
  • SEDASPORT, s.r.o.
  • OVOSAD spol. s r. o.
  • Ventana, s.r.o.
  • #
  • #
  • #
  • #